πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

SINH 12

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
BÀI 2: Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
BÀI 3: Bài 2. Phiên mã và dịch mã
BÀI 4: Bài 2. Phiên mã và dịch mã
BÀI 5: Bài 3. Điều hòa hoạt động gen
BÀI 6: Bài 3. Điều hòa hoạt động gen
BÀI 7: Bài 4. Đột biến gen
BÀI 8: Bài 4. Đột biến gen
BÀI 9: Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
BÀI 10: Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
BÀI 11: Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
BÀI 12: Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
BÀI 13: Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li
BÀI 14: Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li
BÀI 15: Bài 9 Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập
BÀI 16: Bài 9 Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập
BÀI 17: Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
BÀI 18: Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
BÀI 19: Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
BÀI 20: Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
BÀI 21: Bài 12 Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân
BÀI 22: Bài 12 Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân
BÀI 23: Bài 13 Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen
BÀI 24: Bài 13 Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen
BÀI 25: Bài 15 Bài tập chương I và chương II
BÀI 26: Bài 15 Bài tập chương I và chương II
BÀI 27: Bài 16 Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể
BÀI 28: Bài 16 Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể
BÀI 29: Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)
BÀI 30: Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)
BÀI 31: Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
BÀI 32: Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
BÀI 33: Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
BÀI 34: Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
BÀI 35: Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
BÀI 36: Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
BÀI 37: Bài 21. Di truyền y học
BÀI 38: Bài 21. Di truyền y học
BÀI 39: Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
BÀI 40: Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
BÀI 41: Bài 23. Ôn tập phần di truyền học
BÀI 42: Bài 23. Ôn tập phần di truyền học
BÀI 43: Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa
BÀI 44: Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa
BÀI 45: Bài 25. Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN
BÀI 46: Bài 25. Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN
BÀI 47: Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
BÀI 48: Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
BÀI 49: Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
BÀI 50: Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
BÀI 51: Bài 28. Loài
BÀI 52: Bài 28. Loài
BÀI 53: Bài 29. Quá trình hình thành loài
BÀI 54: Bài 29. Quá trình hình thành loài
BÀI 55: Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
BÀI 56: Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
BÀI 57: Bài 31. Tiến hóa lớn
BÀI 58: Bài 31. Tiến hóa lớn
BÀI 59: Bài 32. Nguồn gốc sự sống
BÀI 60: Bài 32. Nguồn gốc sự sống
BÀI 61: Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
BÀI 62: Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
BÀI 63: Bài 34. Sự phát sinh loài người
BÀI 64: Bài 34. Sự phát sinh loài người
BÀI 65: Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
BÀI 66: Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
BÀI 67: Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
BÀI 68: Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
BÀI 69: Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
BÀI 70: Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
BÀI 71: Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
BÀI 72: Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
BÀI 73: Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
BÀI 74: Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
BÀI 75: Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
BÀI 76: Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
BÀI 77: Bài 41. Diễn thế sinh thái
BÀI 78: Bài 41. Diễn thế sinh thái
BÀI 79: Bài 42. Hệ sinh thái
BÀI 80: Bài 42. Hệ sinh thái
BÀI 81: Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
BÀI 82: Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
BÀI 83: Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
BÀI 84: Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
BÀI 85: Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
BÀI 86: Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
BÀI 87: Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
BÀI 88: Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
BÀI 89: Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
BÀI 90: Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học