πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: MA TRẬN-HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
BÀI 2: ĐỊNH THỨC-HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH GRAMER
BÀI 3: KHÔNG GIAN VECTO
BÀI 4: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
BÀI 5: KHÔNG GIAN EUCLIDE VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG