πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

ĐẠI SỐ 10

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 3: Các phép toán tập hợp
  BÀI 4: Các tập hợp số
  BÀI 5: Số gần đúng. Sai số
  BÀI 6: Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp số
  BÀI 8: Hàm số bậc nhất
  BÀI 9: Hàm số bậc hai
  BÀI 10: Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai
  BÀI 11: Đại cương về phương trìnhĐại cương về phương trình
  BÀI 12: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  BÀI 13: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
  BÀI 14: Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình
  BÀI 15: Bất đẳng thức
  BÀI 16: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  BÀI 17: Dấu của nhị thức bậc nhất
  BÀI 18: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  BÀI 19: Dấu của tam thức bậc hai
  BÀI 20: Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình
  BÀI 21: Bảng phân bố tần số và tần suất
  BÀI 22: Biểu đồ
  BÀI 23: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
  BÀI 24: Phương sai và độ lệch chuẩn
  BÀI 25: Ôn tập chương V - Thống kê
  BÀI 26: Cung và góc lượng giác
  BÀI 27: Giá trị lượng giác của một cung
  BÀI 28: Công thức lượng giác
  BÀI 29: Ôn tập chương VI