πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN GIẢI TÍCH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
    BÀI 1: HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN
    BÀI 2: ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN
    BÀI 3: HÀM NHIỀU BIẾN
    BÀI 4: PHÉP TÍNH TÍNH TÍCH PHÂN
    BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN