πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN SONG SONG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ SONG SONG VÀ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
BÀI 2: CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢ
BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG
BÀI 4: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG MẶT PHẲNG
BÀI 5: MẶT PHẲNG SONG SONG MẶT PHẲNG
BÀI 6: HÌNH LĂNG TRỤ - HÌNH HỘP
BÀI 7: PHÉP CHIẾU SONG SONG