πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM
BÀI 2: CÔNG THỨC VÀ QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
BÀI 3: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN,CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
BÀI 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
BÀI 5: TÍNH LỒI-LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ
BÀI 8: PHÉP TỊNH TIẾN TRỤC
BÀI 9: HÀM SỐ HỮU TỶ
BÀI 10: HÀM SỐ BẬC 3
BÀI 11: HÀM SỐ BẬC 4
BÀI 12: ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
BÀI 13: CÁC BÀI TOÁN VỀ GIAO ĐIỂM
BÀI 14: CÁC BÀI TOÁN VỀ CỰC TRỊ
BÀI 15: TIẾP TUYẾN - TIẾP ĐIỂM
BÀI 16: CÁC DẠNG TOÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC
BÀI 17: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 1
BÀI 18: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 2
BÀI 19: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 3
BÀI 20: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 4
BÀI 21: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 5