πgười βạn τoán

Πgười Βạn Τoán Toán học Vật lý Hóa học Sinh học TKB - Khai giảng

TOÁN KINH TẾ LƯỢNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: MỞ-ĐẦU-VỀ-KINH-TẾ-LƯỢNG
BÀI 2: MÔ-HÌNH-HỒI-QUY-2-BIẾN---ƯỚC-LƯỢNG-VÀ-KIỂM-ĐỊNH
BÀI 3: MỞ-RỘNG-MÔ-HÌNH-HỒI-QUY-2-BIẾN
BÀI 4: MÔ-HÌNH-HỒI-QUY-BỘI
BÀI 5: HỒI-QUY-VỚI-BIẾN-GIẢ
BÀI 6: ĐA-CỘNG-TUYẾN
BÀI 7: PHƯƠNG-SAI-SAI-SỐ-THAY-ĐỔI
BÀI 8: TỰ-TƯƠNG-QUAN
BÀI 9: CHỌN-MÔ-HÌNH-VÀ-KIỂM-ĐỊNH-MÔ-HÌNH
BÀI 10: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-1
BÀI 11: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-2
BÀI 12: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-3
BÀI 13: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-4
BÀI 14: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-5
BÀI 15: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-6
BÀI 16: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-7
BÀI 17: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-8
BÀI 18: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-9
BÀI 19: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-10
BÀI 20: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-11
BÀI 21: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-12
BÀI 22: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-13
BÀI 23: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-14
BÀI 24: ĐỀ-KIỂM-TRA-TỔNG-HỢP-15
BÀI 25: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-16
BÀI 26: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-17
BÀI 27: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-18
BÀI 28: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-19
BÀI 29: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-20
BÀI 30: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-21
BÀI 31: ĐỀ-KIỂ-TRA-TỔNG-HỢP-22