πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN KINH TẾ LƯỢNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
  BÀI 2: MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN - ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH
  BÀI 3: MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN
  BÀI 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
  BÀI 5: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
  BÀI 6: ĐA CỘNG TUYẾN
  BÀI 7: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
  BÀI 8: TỰ TƯƠNG QUAN
  BÀI 9: CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
  BÀI 10: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 1
  BÀI 11: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 2
  BÀI 12: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 3
  BÀI 13: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 4
  BÀI 14: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 5
  BÀI 15: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 6
  BÀI 16: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 7
  BÀI 17: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 8
  BÀI 18: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 9
  BÀI 19: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 10
  BÀI 20: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 11
  BÀI 21: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 12
  BÀI 22: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 13
  BÀI 23: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 14
  BÀI 24: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 15
  BÀI 25: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 16
  BÀI 26: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 17
  BÀI 27: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 18
  BÀI 28: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 19
  BÀI 29: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 20
  BÀI 30: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 21
  BÀI 31: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 22