πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN KINH TẾ LƯỢNG

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
BÀI 2: MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN - ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH
BÀI 3: MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN
BÀI 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
BÀI 5: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
BÀI 6: ĐA CỘNG TUYẾN
BÀI 7: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
BÀI 8: TỰ TƯƠNG QUAN
BÀI 9: CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
BÀI 10: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 1
BÀI 11: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 2
BÀI 12: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 3
BÀI 13: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 4
BÀI 14: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 5
BÀI 15: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 6
BÀI 16: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 7
BÀI 17: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 8
BÀI 18: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 9
BÀI 19: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 10
BÀI 20: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 11
BÀI 21: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 12
BÀI 22: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 13
BÀI 23: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 14
BÀI 24: ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP 15
BÀI 25: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 16
BÀI 26: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 17
BÀI 27: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 18
BÀI 28: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 19
BÀI 29: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 20
BÀI 30: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 21
BÀI 31: ĐỀ KIỂ TRA TỔNG HỢP 22