πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN LƯỢNG GIÁC

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
BÀI 1: ĐƯỜNG TRÒN-GÓC LƯỢNG GIÁC
BÀI 2: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
BÀI 3: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH THEO 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
BÀI 6: PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG-GIẢ ĐỐI XỨNG
BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP
BÀI 8: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT THEO SINX,COSX
BÀI 9: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỀ TÍCH SỐ
BÀI 10: PHƯƠNG TRÌNH BẤT THƯỜNG