πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN TÍCH PHÂN

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 1: NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH
  BÀI 2: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH
  BÀI 3: TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỶ
  BÀI 4: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
  BÀI 5: TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỶ
  BÀI 6: ỨNG DỤNG TP TÍNH DIỆN TÍCH
  BÀI 7: ỨNG DỤNG TP TÍNH THỂ TÍCH