πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN 11

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
  BÀI 2: tỔ HỢP - XÁC SUẤT
  BÀI 3: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN
  BÀI 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
  BÀI 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
  BÀI 8: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN - QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
  BÀI 9: HỌC KỲ I: ĐỀ 1
  BÀI 10: HỌC KỲ I: ĐỀ 2
  BÀI 11: HỌC KỲ I: ĐỀ 3
  BÀI 12: HỌC KỲ I: ĐỀ 4
  BÀI 13: HỌC KỲ I: ĐỀ 5
  BÀI 14: HỌC KỲ II: ĐỀ 1
  BÀI 15: HỌC KỲ II: ĐỀ 2
  BÀI 16: HỌC KỲ II: ĐỀ 3
  BÀI 17: HỌC KỲ II: ĐỀ 4
  BÀI 18: HỌC KỲ II: ĐỀ 5