πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN 12

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 1: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
  BÀI 2: HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT
  BÀI 3: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
  BÀI 5: KHỐI ĐA DIỆN
  BÀI 6: MẶT TRÒN XOAY
  BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
  BÀI 8: HỌC KỲ I: ĐỀ 1
  BÀI 9: HỌC KỲ I: ĐỀ 2
  BÀI 10: HỌC KỲ I: ĐỀ 3
  BÀI 11: HỌC KỲ I: ĐỀ 4
  BÀI 12: HỌC KỲ I: ĐỀ 5
  BÀI 13: HỌC KỲ II: ĐỀ 1
  BÀI 14: HỌC KỲ II: ĐỀ 2
  BÀI 15: HỌC KỲ II: ĐỀ 3
  BÀI 16: HỌC KỲ II: ĐỀ 4
  BÀI 17: HỌC KỲ II: ĐỀ 5