πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN 6

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)

  ĐẠI SỐ HOC KỲ I

  BÀI 1: CHỦ ĐỀ 1: TẬP HỢP
  BÀI 2: CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
  BÀI 3: CHỦ ĐỀ 3: SO SÁNH HAI LŨY THỪA
  BÀI 4: CHỦ ĐỀ 4: TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
  BÀI 5: CHỦ ĐỀ 5: SỐ NGUYÊN TỐ-HỢP SỐ)
  BÀI 6: CHỦ ĐỀ 6: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
  BÀI 7: CHỦ ĐỀ 7: SỐ NGUYÊN

  ĐẠI SỐ HOC KỲ II

  BÀI 8: CHỦ ĐỀ 8: PHÂN SỐ
  BÀI 9: CHỦ ĐỀ 9: HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  BÀI 10: CHỦ ĐỀ 10: BA BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ PHÂN SỐ
  BÀI 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM

  HÌNH HỌC HOC KỲ I

  BÀI 12: CHỦ ĐỀ 1: ĐOẠN THẲNG

  HÌNH HỌC HOC KỲ II

  BÀI 13: CHỦ ĐỀ 2: GÓC
  BÀI 14: ÔN TẬP CUỐI NĂM