πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN 7

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)

  ĐẠI SỐ HOC KỲ I

  BÀI 1: CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ HỮU TỈ
  BÀI 2: CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ
  BÀI 3: CHỦ ĐỀ 3: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  BÀI 4: CHỦ ĐỀ 4: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  BÀI 5: CHỦ ĐỀ 5: TỈ LỆ THỨC
  BÀI 6: CHỦ ĐỀ 6: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. LÀM TRÒN SỐ
  BÀI 7: CHỦ ĐỀ 7: SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI. SỐ THỰC
  BÀI 8: CHỦ ĐỀ 8: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
  BÀI 9: CHỦ ĐỀ 9: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
  BÀI 10: CHỦ ĐỀ 10: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

  DẠI SỐ HỌC KỲ II

  BÀI 11: CHỦ ĐỀ 11: THỐNG KÊ
  BÀI 12: CHỦ ĐỀ 12: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  BÀI 13: ÔN TẬP CUỐI NĂM

  HÌNH HỌC HOC KỲ I

  BÀI 14: CHỦ ĐỀ 1: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
  BÀI 15: CHỦ ĐỀ 2: TAM GIÁC
  BÀI 16: CHỦ ĐỀ 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC
  BÀI 17: ÔN TẬP HỌC KỲ I

  HÌNH HỌC HOC KỲ II

  BÀI 18: CHỦ ĐỀ 4: CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC
  BÀI 19: ÔN TẬP CUỐI NĂM