πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN 8

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)

  ĐẠI SỐ HOC KỲ I

  BÀI 1: CHỦ ĐỀ 1: NHÂN ĐA THỨC
  BÀI 2: CHỦ ĐỀ 2: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
  BÀI 3: CHỦ ĐỀ 3: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BÀI 4: CHỦ ĐỀ 4: CHIA ĐA THỨC
  BÀI 5: CHỦ ĐỀ 5: ĐỊNH NGHĨA - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN THỨC

  ĐẠI SỐ HOC KỲ II

  BÀI 6: CHỦ ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  BÀI 7: CHỦ ĐỀ 7: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
  BÀI 8: CHỦ ĐỀ 8: BẤT PHƯƠNG TRÌNH
  BÀI 9: CHỦ ĐỀ 9: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
  BÀI 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM

  HÌNH HỌC HỌC KỲ I

  BÀI 11: CHỦ ĐỀ 1: TỨ GIÁC - HÌNH THANG
  BÀI 12: CHỦ ĐỀ 2: HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH THOI - HÌNH VUÔNG
  BÀI 13: CHỦ ĐỀ 3: ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

  HÌNH HỌC HỌC KỲ II

  BÀI 14: CHỦ ĐỀ 4: ĐỊNH LÍ TA-LET
  BÀI 15: CHỦ ĐỀ 5: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  BÀI 16: CHỦ ĐỀ 6: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
  BÀI 17: CHỦ ĐỀ 6: HÌNH LĂNG TRỤ
  BÀI 18: ÔN TẬP CUỐI NĂM