πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN 9

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
  BÀI 1: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA
  BÀI 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẦN
  BÀI 3: HÀM SỐ BẬC 2 =ax^2$ - PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2
  BÀI 4: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG - TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  BÀI 5: ĐƯỜNG TRÒN
  BÀI 6: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
  BÀI 7: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU
  BÀI 8: ÔN TẬP CHUNG