πgười βạn τoán

Toán học Vật lý Hóa học Sinh học Giới thiệu Xem Khóa Học Tuyển dụng

TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

    0

×
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
VUI CHÚT GIỎI
NỘI DUNG CHÍNH (CHỈ MỤC)
    BÀI 1: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
    BÀI 2: BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU
    BÀI 3: BÀI TOÁN VẬN TẢI