×

πgười βạn τoán thông báo

Bạn chưa đăng ký lớp này.

Bạn hãy "đăng ký học tại Trung tâm hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn" để chúng tôi giải quyết khó khăn và nâng cao năng lực học của bạn!

 ☎ Hotline: 090 774 9955 Bạn chưa đăng nhập
Trang chủ Toán Tiếng Anh Hóa Sinh Thời khóa biểu - lịch khai giảng Học bạ - năng lực - Tài khoản

Người học:

Đăng ký

MÔN HỌC: Hóa học 10 tracnghiem

Thời gian kết thúc: 10/7/2019
Học phí trọn gói: 200000
Khuyến mãi:0%
Tên bàiLý thuyếtBài tậpĐánh giá kết quả
Chương 1: NGUYÊN TỬ
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Thành phần nguyên tửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vịChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập: Thành phần nguyên tửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Cấu tạo vỏ nguyên tửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Cấu hình electron nguyên tửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương 3 - LIÊN KẾT HÓA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Liên kết ion - tinh thể ionChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Liên kết cộng hóa trịChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Hóa trị và số oxi hóaChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Luyện tập: Liên kết hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương 4 - PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Phản ứng oxi hoá - khửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khửChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương 5 - NHÓM HALOGEN
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Khái quát về nhóm halogenChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Nhóm halogenChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Clo - Hóa lớp 10Chưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối cloruaChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Sơ lược về hợp chất có oxi của cloChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Flo - Brom - IotChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 7 : Luyện tập: Nhóm halogenChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương 6 - OXI - LƯU HUỲNH
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Lý thuyết chương oxi - lưu huỳnhChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Oxi - ozonChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Lưu huỳnhChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 4 : Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxitChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 5 : Axit sunfuric - Muối sunfatChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 6 : Luyện tập oxi và lưu huỳnhChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Chương 7 - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 1 : Tốc độ phản ứng hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 2 : Cân bằng hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC
Học phí: 10000
Khuyến mãi:0%
BÀI 3 : Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họcChưa học
Chưa họcCHƯA HỌC